گل اومد

 گل گل گل اومـــد                 کدوم گل

همون که رنگـــارنگه               برای شاپرکها یه خونه ی قشنگه

کدوم کدوم شاپرک                همون که روی بالش

خالهـــای سرخ و زرد            با بالهای قشنگش می ره وبرمی گرده

شاپرک خسته  میشه            بالهاشو زود می بنده

روی گلها می شینــه              شعر می خونه می خنده