بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

پرندگان مهاجر ترانه خوان شده اند

دوباره پنجره ها بال عشق وا کردند

دوباره آینه ها با تو مهربان شده اند

شکوفه های معطر دوباره می خندند

که میزبان قدم های ارغوان شده اند

بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

پرندگان مهاجر ترانه خوان شده اند

بهار آمد و آن لاله های روشن دشت

چراغ خلوت شب های عاشقان شده اند

صنوبران جوان روی شانه های زمین

دوباره چتر گشودند و سایبان شده اند

دانلود ترانه