می رم مدرسه ، می رم مدرسه          جیبام پر فندق و پسته

آهای مدرسه    ،    آهای مدرسه          توی کتابات پر از قصه

موش موشک من می خوره غصه           که نمی تونه بره مدرسه

کتاب فارسی