توپ سپیدم قشنگی و نازی    حالا من می خوام برم به بازی

بازی چه خوبه با بچه های خوب    بازی می کنم با یه دونه توپ

قل قل می خوره تو زمین ورزش  یک و دو سه و چار و پنج و شش ......خجالت

چون شوت می کنم توپ سپیدم را    قل قل می خوره می ره تو هوا

----------------------------------

جوجه جوجه طلایی - نوکت سرخ و حنایی- تخم خود را شکستی - چگونه بیرون جستی -گفتا که جایم تنگ بود - دیوتذش مثل سنگ بود - نه پنجره نه در داشت - نه کس ز من خبر داشت - دادم به خود یک تکان - مثل رستم پهلوان - تخم خود را شکستم - اینجوری بیرون جستم .....خجالت