به من بگو بدونم
هر آدمی تو دستاش

چند تا دونه انگشت داره؟
آقا اجازه هولم نکن
دست و پاهام رو گم نکن
آقا اجازه الان می گم
زود تند سریع جواب می دم
هر آدمی تو دست هاش
یازده تا انگشت داره !
آخه چطور یک همچین چیزی ممکنه مبصر چهارساله ی کلاس من؟

١٠-٩-٨-٧-۶ با 5 تا میشه 11 تا