عمو زنجیرباف – بله - زنجیر منو بافتی – بله - پشت کوه انداختی – بله – بابا اومده – چی چی آورده ؟ - نخود و کشمش – بخور وبیا – با صدای چی ؟؟ با صدای گربه......

حسن یک – حسن دو – حسن دنده به دنده – حسن نوکر بنده – حسن پایش چلاغه –حسن سوار الاغه – حسن بزبز قندی – حسن چرا نمی خندی؟

ده – بیست – سه پونزده – هزار و شصت و شونزده – هر کی می گه شونزده نیست – هیفده – هیجده – نوزده – بیست

ده – بیست – سی – چل – پنجاه – شصت – هفتاد – هشتاد – نود – صد

آلیسا – آلیسا – جینگیله آلیسا – هی – جینگیلبیه .......

تپ تپ خمیر – شیشه پر پنیر – دست کی بالا؟

لی لی لی لی حوضک – گنجیشکه آمد آب بخوره افتاد تو حوضک – این یکی آبش داد – این یکی نونش داد –کی هلش داد منه منه کله گنده

گرگم به هوا – یه قل دو قل – اتل متل – خاله بازی – لی لی-پلیس بازی –

آهای بزرگای امروز – آهای گرفتارا – آهای کسایی که الان دیگه  زن و شوهر و بچه دارید – چک و قسط و کار و دانشگاه و گوشت و آب و غذا و بدهی و وام و چشم هم چشمی و .....رو یه لحظه ولش کنید-به من بگید دیگه چه بازیهایی می کردین؟ یادتون هست؟؟؟