این جمله شمارو یاد چی می ندازه ؟

زندگی منشوری است در حرکت دوار ، منشوری که پرتو پر

 شکوه خلقت با رنگهای بدیع

 و دلفریبش انرا دوشت داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته

 است.

این مجموعه دریچه ای است بسوی داستان زندگی .....