یه سوال؟

بچه های ما با اسباب بازیهای پر زرق و برق و گران قیمت خود لذتی را که ما از بازیهای ساده دوران کودکیمان می بردیم می برند؟ بازیهایی مانند  منچ-مار و پله - دوز - یه قل دو قل - اتل متل - تپ تپ خمیر - کلاغ پر - لی لی - ورق بازی - گرگم به هوا-قایم باشک -دبلنا- و ....و.....