عنوان اصلی: まんがはじめて物語
لاتینی شده: Manga Hajimete Monogatari
عنوان به انگلیسی: Animated History of Origins
عنوان در ایران: سفرهای کوکی
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Dax
کارگردان: Hitohiko Soga، Sadao Nozaki
سال: 1978
تعداد قسمت ها: 308

سفرهای کوکی