عنوان اصلی: 杜子春
لاتینی شده: Toshishun
عنوان در ایران: افسانه توشیشان
کشور: ژاپن
تهیه کننده: TBS
کارگردان: Takeichi Saito
سال: 1981

افسانه توشیشان