مانند دست است
هر خانواده
هر کس یک انگشت
در خانواده
بابا در اینجا
انگشت شست است
او که نخستین
انگشت دست است

انگشت بعدی
یعنی نشانه
او مادر ماست
بانوی خانه

انگشت بعدی
یعنی برادر
اینجا نشسته
پهلوی مادر

پس این یکی کیست؟
انگشت دیگر
آری درست است
او هست خواهر

من هستم آخر
انگشت کوچک
انگشتها را
دیدی تو تک تک

ما پنج انگشت
هستیم با هم
با هم شریکیم
در شادی و غم

گرچه جداییم
ما پنج انگشت
چون جمع گردیم
هستیم یک مشت