بگو دوچرخه . . . سیبیل بابات میچرخه
بگو فرانسه . . . بابات قد آدامسه
بگو خاک انداز . . . خودتو جلو بی انداز
بگو متکا . . . بخور از این کتک ها
بگو باد بزن . . . برو سره کوچه داد بزن
بگو پنیر . . . برو یه گوشه بمیر
بگو شامپو . . . بیا بغلم گامبو
بگو سه هفتا،بیستو یکی . . . خاک تو سر تو یکی
بگو چاقو . . . برو بچه دماغو
بگو اشرف . . . دلم برات قش رفت.
از تفریحات سالم ما
کسی چیز دیگه یادش هست ؟؟؟

 

صفحه فیس بوک شریک کودکیهای من شوید