خدمتتون سلام دارم حرفى دو سه کلام دارم
من که یه پودر وشم، حیفه معرفى نشم
به فکر جنس ناب باشین. اهل بشور بساب باشین
این دونه ها که آبیه شوینده ى حسابیه
لباس میره تو ماشین خب دیگه راحت باشین
یه کمى توش وش بریز تا بشه پاک و تمیز
حرفم اینه یک کلام. وش پودر خوب و خوشنام

خدایى شعراى تبلیغاى زمان ما شعر بود واقعا