می گویند:
به هنگام دفن جنازه، اگر متوفی متولد دهه ی 60 خورشیدی ست، قبرش را خیلی عمیق تر حفر کنید!
می پرسند: چرا؟
می گویند:
آخر می دانید، این نسل آرزوهای زیادی برای به گور بردن با خودشان به همراه دارند...!!