میخوام براتون قصه بگم
قصه میو میو که مثال گربه هاست
ولیکن اون گربه نیست راکونه
اونا شکل گربه هان
راکونه کارای عجیب غریبی میکنه
مث شعبده بازا یهویی ورد میخونه عوض میشه!
شیره رو موش میکنه موشه رو شیر میکنه سوسکه رو غول میکنه بز رو استخر میکنه
گاهی وقتا خودشو شکل پرنده میکنه میره خال اسمون
پر پرواز نداره ولی پرواز میکنه
باخوبا ملایم و خوشرفتار
بدا رو دوس نداره
راستی بگم اسم قصه مون چیه؟ نه بابا خودم میگم میو میو عوض میشه!