دلم برای خط کشی کناردفتر مشق با خودکار مشکی و قرمز
برای پاک‌کن های جوهری و تراش های فلزی♥
برای گونیا و نقاله و پرگارو جامدادی♥
دلم برای تخته پاک‌کن و گچ های رنگی کنار تخته♥
برای اولین زنگ مدرسه♥
برای واکسن اول دبستان♥
برای سر صف ایستادن ها♥
برای قرآن های اول صبح و خواندن سرود ایران اول هفته♥
دلم برای مبصر شدن ، برای از خوب ، از بد♥
دلم برای ضربدر و ستاره♥
دلم برای ترس از سوال معلم♥
کارت صد آفرین♥
بیست داخل دفتر با خودکار قرمز♥
و جاکتابی زیر میزها ، جانگذاشتن کتاب و دفتر♥
دلم برای لیوان‌های آبی که فلوت داشت♥
دلم برای زنگ تفریح♥
دلم برای دعا کردن برای نیامدن معلم♥
برای اردو رفتن♥
برای تمرین های حل نکرده و اضطراب آن♥
دلم برای روزنامه دیواری درست کردن♥
برای تزئین کلاس♥
برای دوستی هایی که قد عرض حیاط مدرسه بود♥
برای خنده های معلم و عصبانیتش♥
برای کارنامه…. نمره انضباط♥
برای مُهرقبول خرداد♥
دلم برای خودم♥
دلم برای دغدغه و آرزو هایم♥تنگ شده ...چه حیف بر نمیگرده چیزایی که ما الان در حسرتشیم...ولی اون موقع بی تفاوت !!!