مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه میگذرد،
عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور میکنند
و باعث لبخندم میشوند !