احساس عجیبی دارم.مرتضی پاشایی هم از بین ما رفت.

همونجوری که خیلی های دیگه رفتن...فرهاد،فریدون فروغی

هایده ، مهستی ، ویگن ،ناصر عبداللهی - و...و....و....هزاران

خواننده و هنرمند دیگه.....مثل پدرم....مثل ....مثل .....

یه روز هم ( دیر یا زود )

ما می رویم....و دنیا ادامه خواهد داشت....

زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه

رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 

یادش گرامی....