کاش میشدزندگی تکرارداشت....

لااقل تکرار را یکبارداشت....

ساعتم برعکس میچرخیدومن....

برتنم میشد گشاد این پیرهن....

آن دبستان,کودکی,سرمشق آب....

پای مادرهم برایم جای خواب....

خودبرون میکردم ازدلواپسی....

دل نمیدادم ب دست هرکسی....

هرکسی کم کردمارافاصله....

شدشریک دزد ویار غافله....

عمرهستی,خوب وبد بسیارنیست....

حیف هرگزقابل تکرارنیست !!