اتل متل توتوله

گاو حسن چه جوره

نه شیر داره نه پستون

گاوشو بردن هندستون

یک زن کردی بستون

اسمشو بزار انقزی

دور کلاش قرمزی

---------------------------------

ده بی سی چل

پنجاه شصت هفتاد هشتاد نود صد

----------------------------------------------------

آن مان نواران

دو دو اسکاچی

آنی مانی کلاچی