عروسکا عروسکا کجایین

مادر بزرگ هادی هدی بیایین بیایین

عروسک های خوبیم - از نخ و میخ و چوبیم

عروسک های خوبیم - از نخ و میخ و چوبیم

پدر کجاست ؟ همین جاست

مادر کجاست ؟ من اینجام

عروسکای نازیم . قصه رو ما می سازیم

عروسکای نازیم . قصه رو ما می سازیم

بیایین بیایین – سلام سلام

راستی خودمم آق بابام

عروسکای قصه ایم  - نونو پنیر و پسته ایم

عروسکای قصه ایم  - نونو پنیر و پسته ایم

هادی و هدی