خوته مادر بزرگه

 خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره
خونه مادر بزرگه شادی و غصه داره

خونه مادر بزرگه حرفای تازه داره
خونه مادر بزرگه گیاه و سبزه داره

کنار خونه ما
همیشه سبزه زاره
دشتاش پر از بوی گل
اینجا همش بهاره

دل وقتی مهربونه
شادی میاد می مونه
خوشبختی از رو دیوار
پر می کشه تو خونه

خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره
خونه مادر بزرگه شادی و غصه داره

خونه مادر بزرگه حرفای تازه داره
خونه مادر بزرگه گیاه و سبزه داره

 خوته مادر بزرگه