گنجیشکه میگه جیک و جیک و جیک - ساعتها میگن تیک و تیک و تیک - دوباره اومد یه صبح روشن - خورشید میخنده به تو و به من - کوچولو بشین پای رادیو - نوبت چیه؟برنامه تو -میگه من دارم میام کوچولو - اخماتو واکن - سلام کوچولو

--------------------------------------------------------------------------

گنجشک، لالا
سنجاب، لالا
آمد دوباره مهتاب، لالا
لالا لالایی لالالالایی  لا لا لا لایی لالا لالایی

گل زود خوابید، مثل همیشه
قورباغه ساکت! خوابیده بیشه
لالا لالایی لالالالایی  لا لا لا لایی لالا لالایی

جنگل لا لا لا
برکه لا لا لا
شب بر همه خوش تا صبح فردا

------------------------------------------------------------------

 عروسکا!عروسکا! کجایین؟مادر بزرگ هادی... هدی بیایین... بیایین

عروسکای قصه ایم نون و پنیر و پسته ایم(۲بار)

پدر کجاست ؟ من اینجام(یه توپ هم می خورد توی سرش)

مادر کجاست؟ همین جام(یه ماهی تابه هم دستش بود)

راستی خودمم آق بابام

عروسکای نازیم قصه رو ما می سازیم - عروسکای خوبیم از نخ و میخ و چوبیم

---------------------------------------------- 

  من کارم... بازو و نیرو دارم...هر چیزی رو می سازم .. از تنبلی بیزارم......اسم من اندیشه به کار می گم همیشه بی کار و بی اندیشه چیزی درست نمی شه... ما کار و اندیشه با هم هستیم همیشه ...می دونیم تنهایی چیزی درست نمی شه ( این شعر رو ذهنی نوشتم شاید بعضی جملاتش اشتباه باشه و یا کم و زیاد)