شعر مدرسه موشها :

ک مثل کپل
صحرا شده پُر ز گل

"گ مثل گردو"
بنگر به هر سو

"ب مثل بهار
هپچه، هپچه"
فکر کن بسیار

"پ مثل پسته
نباش خسته
ایییییش!"

"م مثل موش
قیو، قیو، موش"
برخیز و بکوش
برخیز و بکوش

"یاهاهاهاها، نه ه ه ه ه
خ مثل خونه نگیر بهونه"
آآآآآآآی بابا جان!
یاهاهاهاها!" (دستگاه شور، آوازِ ابوعطا!)

آ مثل آواز
قصه شد آغاز

--------------------------------------

می رم مدرسه ، می رم مدرسه          جیبام پر فندق و پسته

آهای مدرسه    ،    آهای مدرسه          توی کتابات پر از قصه

موش موشک من می خوره غصه           که نمی تونه بره مدرسه