شنبه روز کاره
روز تلاش و کوشش
یکشنبه و دوشنبه
هر کسی کاری داره
سه سه سه سه شنبه
روز میون هفته س
وقتی که چارشنبه شد
روز سه شنبه رفته است
چه خوب پنجشنبه ها
دوسش دارن بچه ها
شبش رو زود می خوابن به انتظار فردا ... به انتظار فردا
وقتی رسید به جمعه
هفته دیگه تمومه
هر کی که شاد نباشه
هفته اون حرومه ... هفته اون حرومه