کاش قلب و روح و افکارمان به شفافیت و پاکی دوران کودکیمان بودناراحت

 

کمک