آسیاب بچرخ

آسیاب بشین میشینم، آسیاب پاشو پامیشم، آسیاب بچرخ میچرخم، آسیاب پاشو،پا نمیشم؛ جوون ننه جون، پا نمیشم؛… جوونه قفل چمدون،پامیشم..آسیاب تند ترش کن، تندتر تندترش کن!

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
یاس

سلام خیلی دمت گرم.لینکت کردم.به منم سر بزن دوس داشتی با نام خاطرات بهداشت لینکم کن.