نقاشی

روی کاغذ سفید
می کشم خطی سیاه
می روم کمی زدور
می کنم به ان نگاه

خط صاف دیگری
می کشم کنار ان
بعد رنگ قهوه ای
می زنم در ان میان

چند خط صاف و کج
می کشم به روی آن
در میان شاخه ها
نقشی از یک آشیان

در میان آشیان
می کشم کبوتری
یک دو جوجه قشنگ
روی خط دیگری

روی کاغذم کشم
قرص زرد آفتاب
خوب چه مانده بعد از این
هان یکی دو جوی آب

پیش جوی آب هم
چند لاله قشنگ
طرح شد تمام ومن
میزنم به طرح رنگ

یادش بخیر سرود آرامش بخشی بود

/ 0 نظر / 18 بازدید